To pagdating ng panahon


Kahit gaano pa kasidhi ang ating pagsisikap na makumbirte ang lahat ng tao sa mundo—at bahagi iyon ng ating habang naghihintay—di mawawala ang mga taong di maniniwala—ang mga taong pagdurusa at kaguluhan ang dulot sa iba.

www datingbiker comAng langit at ang daigdig ay lilipas, subalit ang mga salita ko’y hinding-hindi lilipas.Ipinapayo ni Hesus na di sa panahon ng katapusan nabubuhay ang mga mananampalataya, kundi sa simula sa panganganak (t 8) at walang sinuman—maging si Hesus mismo—ang nakakaalam kung kelan darating ang katapusan. Dahil sa ikalawang hati ng sermon, mapipilitan ang mga disipulo/mambabasa na pumili sa pagitan ng luma at bagong kaayusan, na kapwa nakapwesto sa bingit ng kasaysayan. Ang pagsasabuhay ng pampulitikang kalakarang puputol at tatapos at di na magpapatuloy sa paghahari ng dominasyon sa lipunan—yun ang ibig sabihin ng pinakapanghuling panawagan ng Mk na maggwardya. Kaya magbantay; pagkat di nyo alam kung kelan ang amo ng tahanan ay darating—kung gabi o hatinggabi o pagtilaok ng manok o umaga.Gumamit si Hesus dito ng tatlong magkakaibang kataga para iutos na maghanda.Nakaka- at namumusong na larawan ng emperador sa templo—gayunpaman, lumalabas na di pa nawawasak sa panahong ito ang templo (t 14).